Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IDE:

 1. dokonuje diagnoz i wydaje opinie,
 2. udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 3. oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców i nauczycieli,
 4. pomaga w wyborze kierunku kształcenia,
 5. udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do naszych zadań  należy w szczególności:

 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 4. diagnoza i terapia trudności w uczeniu się,
 5. ocena gotowości szkolnej uczniów przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej,
 6. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 7. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 8. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia oraz dokształcania nauczycieli w zakresie pedagogiczno-metodycznym oraz specjalistycznym,
 9. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia dla kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego oraz liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia i rozwoju szkół oraz nauczycieli,
 10. upowszechnianie i kształtowanie praktycznych umiejętności stosowania nowych metod i technik kształcenia, pracy wychowawczej oraz organizacji placówek oświatowych,
 11. organizowanie i prowadzenie szkoleń rad pedagogicznych wspomagających zespoły nauczycielskie w diagnozowaniu ich potrzeb oraz projektowaniu rozwoju,
 12. prowadzenie badań i diagnoz edukacyjnych.

Poradnia realizuje swoje zadania przez:

 1. diagnozę,
 2. konsultację,
 3. terapię,
 4. psychoedukację,
 5. doradztwo,
 6. mediację,
 7. działalność profilaktyczną,
 8. działalność informacyjną,
 9. wczesne wspomaganie rozwoju.
Skip to content