Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna

Co oferujemy? 

Specjalizujemy się w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz profilu  funkcjonowania psychoedukacyjnego. Przeprowadzamy badania sprawności intelektualnej oraz ustalenia poziomu gotowości szkolnej, w razie konieczności opiniujemy odroczenie obowiązku szkolnego. Nasze opinie są honorowane w szkołach publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty. 

Jak pracujemy?

Podczas diagnozy wykorzystujemy wiele narzędzi: 

  • wystandaryzowane testy psychologiczne,
    baterie testów do diagnozy trudności szkolnych,
  • obserwację,
  • wywiad,
  • analizę wytworów dziecka,
  • informacje od nauczycieli dziecka.

Liczba osób: indywidualnie.

Proces diagnostyczny w naszej Poradni przeprowadzany jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi i aktualną wiedzą. Opinie wystawiamy w ciągu 14 dni od zakończenia badań diagnostycznych. W wybranych (wymagających dodatkowych konsultacji) przypadkach ten czas może być wydłużony.

Punkt Konsultacyjny wydaje opinie na wniosek rodziców dziecka. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza.

Punkt konsultacyjny na wniosek rodzica wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

Prowadzący:
Joanna Jans
Anna Kamrowska
Dorota Przybylska


Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Skip to content